ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ σε κάθε προσπάθεια υποβάθμισης της περιοχής μας
ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ σε κάθε περιβαλλοντική καταστροφή του τόπου μας

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011

΄ Χορήγηση δικαιώματος απλής χρήσης και χρήσης αιγιαλού- παραλίας στη θέση Ακτή Αγκώνα της Κτηματικής Περιφέρειας Κοινότητας Βαρνάβα Αττικής, προς την ΔΕΣΦΑ Α.Ε.


ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΑΠΛΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΜΑΣ...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 26-5-2011
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 25553/14585
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Σχετ. 21108/12173
Ταχ. Δ/νση : Κατεχάκη 56
Ταχ. Κώδικας : 115 25
Πληροφορίες : Αντώνης Νυδριώτης
Τηλέφωνο : 213-20359615
Φαξ : 213-20359645
Email : a . nydriotis @ attica . gr
Θέμα: ΄΄ Χορήγηση δικαιώματος απλής χρήσης και χρήσης αιγιαλού- παραλίας στη
θέση Ακτή Αγκώνα της Κτηματικής Περιφέρειας Κοινότητας Βαρνάβα
Αττικής, προς την ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την εκτέλεση του έργου: «ΥΠΟΘΑΛΑΣΙΟ
ΤΜΗΜΑ ‘’ΒΑΡΝΑΒΑΣ – ΑΛΙΒΕΡΙ’’ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ‘’ ΣΤΕΦΑΝΗ – ΒΑΡΝΑΒΑΣ – ΑΛΙΒΕΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ’’
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 άρθ. 14 του Ν. 2971/2001.΄΄
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) ‘’ Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις.’’
2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.’’
3. Το Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010) ‘’Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής.’’
4. Την αριθ. 1063649/790/Α006/03-08-04 Α.Υ.Ο.Ο. με την οποία αρμοδιότητες
σε θέματα Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών
περιέρχονται στους Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών κατά τις διατάξεις της
παρ. 21 του άρθρου 46 του Ν. 3220/2004.
5. Τις διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθ. 14 του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/19-
12-2001) «Περί Αιγιαλού και Παραλίας και άλλες διατάξεις».
6. Την με αριθ. πρωτ. (Κτηματικής Ανατ. Αττικής) 2304/03-8-2007 αίτηση της
ΔΕΣΦΑ Α.Ε με την οποία ζητά την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και
παραλίας για την εκτέλεση του έργου «ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΜΗΜΑ ‘’ΒΑΡΝΑΒΑΣ
– ΑΛΙΒΕΡΙ’’ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ‘’ΣΤΕΦΑΝΗ
– ΒΑΡΝΑΒΑΣ – ΑΛΙΒΕΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ’’» σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1
και 2 του άρθ. 14 του Ν. 2971/2001.
7. Την αριθ. 22585/31064/06-11-2008 (ΦΕΚ 577/Δ΄/28-11-2008) Απόφαση του
Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής, με την οποία επικυρώθηκε η από 25-9-2008
Έκθεση της Επιτροπής Καθορισμού Ορίων Αιγιαλού – Παραλίας Νομαρχίας
Ανατολικής Αττικής, με τη οποία καθορίστηκαν τα όρια του αιγιαλού –
παραλίας στη θέση ‘’Ακτή Αγκώνα’’ της Κοινότητας Βαρνάβα της Νομαρχίας
Ανατ. Αττικής Ν. Αττικής.
8. Την αριθ. 1859/1806/30-3-2010 Απόφαση της Περιφέρειας Αττικής – Δ/νσης
Δημοσίων Έργων – Τμήμα Η – Μ Έργων, με την οποία εγκρίθηκε η οριστική
ΑΔΑ: 4ΑΘΣΟΡ1Κ-9
μελέτη του έργου «ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΜΗΜΑ ‘’ΒΑΡΝΑΒΑΣ – ΑΛΙΒΕΡΙ’’ ΤΟΥ
ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ‘’ΣΤΕΦΑΝΗ – ΒΑΡΝΑΒΑΣ –
ΑΛΙΒΕΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ’’».
9. Το αριθ. Δ3/Γ/11370/04-6-2009 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης –
Γενικής Δ/νση Ενέργειας– Δ/νση Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών- Τμήμα Γ΄.
10. Το αριθ. πρωτ. 514748/17-9-2009 έγγραφο του Υπουργείου Τουρισμού –
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού.
11. Το αριθ. πρωτ. Φ.542/348/10/Σ.6174/21-4-2010 έγγραφο του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας – Γ.Ε.Ν.- Δ/νση Α2 – Τμήμα VI.
12. Τα αριθ. πρωτ. Φ4/5/1458/29-3-2010 και Φ4/5/2844/09-6-2009 έγγραφα του
Υπουργείου Πολιτισμού- Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων.
13. Το αριθ. πρωτ. 3608/18-5-2010 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού &
Τουρισμού – 1ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
14. Το αριθ. πρωτ. 4990/08-6-2010 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού &
Τουρισμού – Β΄Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.
15. Το αριθ. πρωτ. 24568/27-8-2009 έγγραφο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.- Δ/νσης
Πολ/κού Σχεδιασμού – Τμήμα Α΄.
16. Την αριθ. 145111/01-10-2009 ΚΥΑ των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.- Υπ.
Ανάπτυξης – Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων- Υπ. Πολιτισμού – Υπ.
Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής «περί έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων για το έργο ‘’Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης
ΣΤΕΦΑΝΗ- ΒΑΡΝΑΒΑΣ-ΑΛΙΒΕΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ για την τροφοδοσία του ΘΗΣ
Αλιβερίου’’ της ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
17. Τα αριθ. πρωτ. 8221.Λ77/27/09/11-9-2009 ΚΑΙ 8221.Λ77/06/10/01-4-2010
έγγραφα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας – Γενικής Γραμματείας
Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής – Δ/νσης Λιμενικών Υποδομών – Τμήμα
Β΄Μελετών & Έργων.
18. Το αριθ. πρωτ. 2413/24-12-2009 έγγραφο της Ν.Α. Ανατολικής Αττικής –
Γραφείο Αντινομάρχη με το οποίο διαβιβάστηκε το αριθμ. 17/2009 Πρακτικό
της Νομαρχιακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Ανατολικής
Αττικής.
19. Το αριθ. πρωτ. 3203/29-11-2007 έγγραφο της Κοινότητας Βαρνάβα, με το
οποίο διαβιβάστηκε η αριθ. 160/2007 Απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου
Βαρνάβα.
20. Τα αριθ. πρωτ. 2929/232/19-5-2010 και 3483/296/10-6-2010 έγγραφα της
Κτηματικής Υπηρεσίας Ανατολικής Αττικής.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Παραχωρούμε απ΄ ευθείας στον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου
Α.Ε. (ΔΕΣΦΑ Α.Ε).:
α) το δικαίωμα χρήσης παραλίας – αιγιαλού στη θέση ‘’Ακτή Αγκώνα’’ της Κοινότητας
Βαρνάβα Αττικής για την εκτέλεση του έργου «ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΜΗΜΑ
‘’ΒΑΡΝΑΒΑΣ – ΑΛΙΒΕΡΙ’’ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
‘’ΣΤΕΦΑΝΗ – ΒΑΡΝΑΒΑΣ – ΑΛΙΒΕΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ’’ όπως αυτό το έργο περιγράφεται
στον υποβληθέντα φάκελο τεχνικών στοιχείων και εικονίζεται στο με αριθ. σχεδίου
(χάρτης) 4 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1: 500 της ΔΕΣΦΑ από Δεκέμβριο
2009 του Τοπογράφου Μηχανικού Γεωργίου Α. Ζιασιακόπουλου το οποίο
θεωρήθηκε από την Δ/νση Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής, με στοιχεία:
α) Χώρος προς παραχώρηση χρήσης αιγιαλού- παραλίας με στοιχεία: Θ,Α,Η,Λ,Τ,Κ΄,
Ο,Ι,Θ εμβαδού 201 τ.μ.
β) Χώρος προς παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας με στοιχεία:
ΑΔΑ: 4ΑΘΣΟΡ1Κ-9
1. Β, Σ, Θ, Ι, Ο, Ρ, Σ, Ξ, Β εμβαδού 392 τ.μ.
2. Η, Ζ, Ν, Π, Τ, Λ, Η εμβαδού 242 τ.μ.
Η προαναφερόμενη παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού – παραλίας
γίνεται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται από το Ν. 2971/2001
και τους αρμόδιους φορείς με τα σχετικά προαναφερόμενα έγγραφα.
Η απ΄ευθείας παραχώρηση της απλής χρήσης του προαναφερθέντος τμήματος του
αιγιαλού – παραλίας (άρθ. 13, παρ. 2, του Ν. 2971/2001) συνολικού εμβαδού 634
τ.μ. στη ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ισχύει μέχρι της αποπερατώσεως του έργου και όχι για περίοδο
μεγαλύτερη των δύο (2) ετών.
Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ανάδοχος οφείλει να απελευθερώσει τους
χώρους με στοιχεία (Β, Σ, Θ, Ι, Ο, Ρ, Σ, Ξ, Β) & (Η, Ζ, Ν, Π, Τ, Λ, Η ) συνολικού
εμβαδού 634 τ.μ. και να τον επαναφέρει στη κατάσταση που ήταν πριν την έναρξη
της παραχώρησης.
Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να συμμορφώνεται στις υποδείξεις των
αρμοδίων υπηρεσιών και να επιμελείται της καθαριότητας των παραχωρούμενων
χώρων του αιγιακού – παραλίας.
Απαγορεύεται η παραπέρα μίσθωση των παραχωρούμενων χώρων σε τρίτους.
Η παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού, δεν αναιρεί τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτού
και να ληφθούν τα ανάλογα μέτρα.
Σε περίπτωση αλλοίωσης του χώρου του αιγιαλού καθ΄οποιονδήποτε τρόπο η
Κτηματικής Υπηρεσία Ανατολικής Αττικής θα προβεί στη λήψη μέτρων προστασίας
του αιγιαλού που προβλέπονται από το νόμο.
Πρέπει να πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της ΚΥΑ οικ. 145111/01-10-2009
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Όλες οι εργασίες θα γίνουν με τη επίβλεψη των αρμοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων
(Β΄ΕΠΚΑ, 1Η ΕΒΑ, ΕΕΑ).
Πριν από την έναρξη των εργασιών, θα πρέπει να ειδοποιηθούν οι συναρμόδιες για
την περιοχή Εφορείες Αρχαιοτήτων (Β΄ ΕΠΚΑ, 1Η ΕΒΑ, ΕΕΑ) προκειμένου να
ασκήσουν την κατά νόμο εποπτεία.
Η πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού, εποπτεία των εργασιών και η
ανασκαφική έρευνα θα γίνει κατόπιν υπόδειξης των συναρμοδίων Εφορειών
Αρχαιοτήτων. Η δαπάνη του προαναφερθέντος προσωπικού, όπως και η συνολική
δαπάνη για την ανασκαφική έρευνα (σχεδιαστική και φωτογραφική τεκμηρίωση των
αποκαλυφθεισών αρχαιοτήτων, καθαρισμός συντήρηση, καταγραφή, σχεδίαση,
φωτογράφιση και αποθήκευση των κινητών ευρημάτων) καθώς και η μελέτη και
δημοσίευση θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του έργου, σύμφωνα με την
παρ. 6 του άρθ. 37 του Ν. 3018/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) «Για την προστασία των
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Σε περίπτωση
οποιασδήποτε αλλαγής στην μελέτη, η εκ νέου γνωμοδότηση των ως άνω Εφορειών
Αρχαιοτήτων είναι απαραίτητη.
Οι παραπάνω όροι ισχύουν για πάσης φύσεως εκσκαφικές εργασίες, ανεξαρτήτους
βάθους, καθώς και για διαμόρφωση χώρων.
Το δικαίωμα χρήσης μπορεί να ανακληθεί εκ μέρους του Δημοσίου για λόγους
Δημόσιου συμφέροντος, εθνικής άμυνας, συγκοινωνιακούς, δημόσιας τάξης και
ασφάλειας ή δημόσιας υγείας και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
Στις περιπτώσεις αυτές ο φορέας εκτέλεσης του έργου (ΔΕΣΦΑ .ΑΕ.) υποχρεούται
να εγκαταλείψει τη χρήση και γενικά όλο το έργο μέσα σε τακτή προθεσμία, χωρίς
καμία αξίωση από το Δημόσιο για οποιαδήποτε αποζημίωση.
Η χορηγούμενη παραχώρησης χρήσης δεν απαλλάσσει την ΔΕΣΦΑ Α.Ε. από την
υποχρέωση έκδοσης της απαιτούμενης άδειας από άλλες αρχές (π.χ. Πολεοδομία
κλπ.)
Η ΔΕΣΦΑ Α.Ε. πριν την έναρξη των εργασιών να ενημερώνει την Λιμενική Αρχή
προκειμένου να εφοδιαστεί με την προβλεπόμενη στο Γενικό Κανονισμό Λιμένα,
άδεια. Επίσης να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τη αποφυγή
ΑΔΑ: 4ΑΘΣΟΡ1Κ-9
ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος που θα του υποδείξει η Λιμενική Αρχή,
σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία.
Ο χώρος στον οποίο θα εκτελεστεί το έργο, θα παραμείνει κοινόχρηστος, το έργο
θα ανήκει στο Δημόσιο, το οποίο δεν υποχρεούται να καταβάλλει καμία αποζημίωση
στη ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την δαπάνη κατασκευής αυτού.
Απαγορεύεται η εκτέλεση οποιουδήποτε άλλου έργου στην ίδια περιοχή, χωρίς την
έκδοση σχετικής άδειας από την αρμόδια Αρχή.
Η μελέτη περιβαλλοντικών όρων εκτέλεσης του έργου, πρέπει να βρίσκεται στον
χώρο του έργου και σε κάθε έλεγχο να τίθεται στην διάθεση των αρμοδίων σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
Η προαναφερόμενη χρήση προς εκτέλεση του έργου, παραχωρείται έναντι ετήσιας
αποζημίωσης που θα καθορίζεται από την αρμόδια Επιτροπή που προβλέπεται από
τις διατάξεις του Ν. 2971/2001.
Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις Ν. 2971/2001 η ΔΕΣΦΑ. Α.Ε. και ο επιβλέπων
μηχανικός είναι υπεύθυνος για την κατασκευή του έργου σύμφωνα με την παρούσα
απόφαση παραχώρησης, την εγκεκριμένη μελέτη των έργων και τις
προαναφερόμενες γνωμοδοτήσεις υπηρεσιών.
Η αρμόδια Λιμενική Αρχή να παρακολουθεί την κανονική εκτέλεση των εργασιών
και να αναφέρει στην Κτηματικής Υπηρεσία Ανατολικής Αττικής κάθε διαπιστούμενη
παράβαση.
Να ζητηθούν οδηγίες από την Υπηρεσία Φάρων για τυχόν φωτοσήμανση του υπό
κατασκευή έργου και για την υπόδειξη τυχόν καταλλήλου φωτισμού προς αποφυγή
δημιουργίας προβλημάτων.
Να ληφθούναπό τον ανάδοχο όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά την
εκτέλεση των εργασιών και από τον φορέα διαχείρισης στην μετέπειτα λειτουργία του
έργου, ώστε να μη προκύψει κίνδυνος ατυχήματος στους χώρους.
Να γίνει προσωρινή σήμανση με πινακίδες για την αποφυγή ατυχημάτων από τυχόν
λουόμενους ή διερχόμενους.
Η μη τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων, που έχουν τεθεί από τους
αρμόδιους φορείς συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανάκληση της απόφασης
παραχώρησης.
Η έναρξη των εργασιών είναι δυνατή μετά την έκδοση της παρούσας.
Με τη απόφαση αυτή δεν νομιμοποιούνται τυχόν υφιστάμενα έργα.
Οι Αρχές προς τις οποίες κοινοποιείται η Απόφαση αυτή, παρακαλούνται να
παρακολουθούν την ακριβή εκτέλεση των όρων που έχουν τεθεί, όσον αφορά σε
θέματα αρμοδιότητάς τους.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΑ: 4ΑΘΣΟΡ1Κ-9
Κοινοποίηση:
1. Κτηματική Υπηρεσία
Ανατολικής Αττικής
Τμήμα Αιγιαλού
Μεσογείων 318 & Κονδυλάκη
Τ.Κ. 153 41 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2. Περιφέρεια Αττικής
Δ/νση Δημοσίων Έργων
Τμήμα Η-Μ Έργων
Χαλκοκονδύλη 15
3. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής
Γενική Δ/νση Ενέργειας
Δ/νση Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών
Τμήμα Γ΄
Μεσογείων 119 Τ.Κ. 101 92
4. Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού
Ε.Ο.Τ.
Γενική Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Τουριστικών Εγκαταστάσεων3
Τμήμα Χωροταξίας & Περιβάλλοντος
Αν. Τσόχα 7 Τ.Κ. 115 21 ΑΘΗΝΑ
5. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού
Δ/νση Α2
Τμήμα VI
Τ.Κ. 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ
6. Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού
Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων
Τμήμα Εναλίων Αρχ/κών Χώρων
Μνημείων και Ερευνών
Καλιλισπέρη 30 Τ.Κ. 117 42 ΑΘΗΝΑ
7. Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού
1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Πανός 16 Τ.Κ. 105 55
8. Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού
Β΄ Εφορεία Προϊστορικών
και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Ερμού 56 Τ.Κ. 105 63
9. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής
Γενική Δ/νση Πολεοδομίας
Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού
Αμαλιάδος 17 Τ.Κ. 115 23
ΑΔΑ: 4ΑΘΣΟΡ1Κ-9
10. Υπουργείο Οικονομίας
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής Πολιτικής
Δ/νση Λιμενικών Υποδομών
Τμήμα β΄ Μελετών & Έργων
Ακτή Βασιλειάδη
Πύλη Ε1 Τ.Κ. 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
11. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής
Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος
ΕΥΠΕ
Τμήμα Α΄
Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. 114 73 ΑΘΗΝΑ
12. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος
Τ.Κ. 153 51
13. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
14 Δ.Ε.Σ.Φ.Α Α.Ε
(διά της Κτηματικής Υπηρεσίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΕ ΠΕΣΤΕ ΤΟ ΣΚΕΠΤΕΣΤΕ